Tel. 24h/7: 693 503 720

Organizacja pogrzebu osoby nieubezpieczonej – kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy - kto może się ubiegać

Zasiłek pogrzebowy stanowi formę wsparcia finansowego, udzielanego z tytułu ubezpieczenia społecznego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom, które poniosły koszty związane z organizacją pochówku, a zatem świadczenie to może być przyznane pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, a nawet osobie obcej, jeśli pokryła koszty związane z pogrzebem. Ta forma wsparcia jest istotną pomocą dla osób, które muszą zmierzyć się z wydatkami związanymi z pożegnaniem zmarłego.

Gdy zmarły nie posiadał ubezpieczenia, istnieje możliwość uzyskania zasiłku pogrzebowego jeśli był on członkiem naszej rodziny. Wówczas gdy sami posiadamy ubezpieczenie z tytułu pracy, emerytalne lub rentowe oraz ponieśliśmy koszty związane z pochówkiem krewnego, możemy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy.

Ponadto zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku pogrzebowego

Przy składaniu wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego po zmarłym, który był ubezpieczony wymagany jest odpisu aktu zgonu oraz oryginał rachunku za poniesione koszty pogrzebu. Gdy zmarły nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu, najbliższa rodzina będzie musiała dostarczyć dodatkowo dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym (np. odpis aktu urodzenia lub małżeństwa) oraz zaświadczenie opłacania składek ubezpieczeniowych (np. pismo od pracodawcy lub zleceniodawcy potwierdzające rejestrację w systemie ubezpieczeniowym).

Organizacja pogrzebów przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobie zmarłej. Organ ten zorganizuje pogrzeb, gdy osoba zmarła była podopiecznym OPSu, była osobą bezdomną, nie jest znana tożsamość, bądź gdy nie posiadała rodziny lub członkowie rodziny z pewnych przyczyn odmawiają podjęcia organizacji pochówku.

W takiej sytuacji Ośrodek Pomocy Społecznej staje się instytucją odpowiedzialną za organizację pogrzebu. Zleca wówczas wykonanie niezbędnych działań, takich jak wykopanie grobu na cmentarzu, zakup trumny lub urny, krzyża oraz tabliczki, a także przygotowanie zmarłego do pochówku. Jeżeli po zmarłej osobie przysługuje zasiłek pogrzebowy, wówczas OPS zwraca się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pokrycie poniesionych kosztów. Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 złotych, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów.

Jednakże od lipca 2024 roku planowane jest podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego, która od 2011 roku pozostawała niezmienna. Zgodnie z zapowiedziami, wartość tego zasiłku zostanie prawdopodobnie podniesiona do 7000 złotych. Ta decyzja oznaczałaby wzrost zasiłku pogrzebowego do 150 procent płacy minimalnej, co byłoby wyrazem troski o godne pożegnanie zmarłych.

Usługi pogrzebowe Warszawa

Zakład Pogrzebowy MPUK® jest firmą, która od wielu lat służy mieszkańcom Warszawy kompleksową i profesjonalną obsługą pogrzebów. Dzięki profesjonalizmowi i bogatemu doświadczeniu nasz zakład pogrzebowy zapewnia Klientom wsparcie na każdym etapie organizacji ceremonii żałobnych.

Zakład pogrzebowy MPUK® specjalizuje się w organizacji pogrzebów różnych wyznań i rodzajów, zawsze dbając o indywidualne potrzeby rodzin i spełnienie ostatniej woli zmarłego. Firma pogrzebowa MPUK® w ramach umów organizuje także pogrzeby dla OPS, zapewniając godne pożegnanie zmarłego. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu naszych pracowników, MPUK® podejmuje starania, aby zapewnić rodzinie pomoc i ułatwić przejście przez ten trudny czas.