Tel. 24h/7: 693 503 720

Status prawny Spółki

Zgodnie z Uchwałą Nr 688/LXXXVIII/2001 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2001 roku w sprawie komercjalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Warszawie przy ul. Redutowej 25,

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z dniem 02 lutego 2002 r. zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Miasta Stołecznego Warszawy pod firmą

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000085927, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka może używać skróconej nazwy firmy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa