Tel. 24h/7: 693 503 720

Polityka prywatności

§1

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nakielskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII
Wydział KRS pod nr 0000085927, NIP 525-000-55-44, REGON 017467911
Kontakt: nr tel. 22 836 69 12 , adres email: sekretariat@mpuk.pl

§2

Podstawa prawna: Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie wyrażonej zgody) lub f, jak również
zgodnie z innymi obowiązującymi przez cały okres przetwarzania danych, przepisami prawa
o ochronie danych osobowych.

§3

Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do udzielania odpowiedzi na wysłane
przez Użytkownika zapytanie za pośrednictwem adresu e-mail znajdującego się na stronie
internetowej lub w celu realizacji umowy.

§4

Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do udzielania
odpowiedzi zapytania skierowane za pośrednictwem adresu e-mail znajdującego się na stronie
internetowej:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– opcjonalnie numer telefonu.

§5

Podanie przez Użytkownika wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niepodanie tych danych powodować będzie niemożność udzielenia odpowiedzi na przesłane
zapytanie za pośrednictwem adresu e-mail znajdującego się na stronie internetowej.

§6

Dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym pracownikom Administratora danych,
a także podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi prawne.
Podmioty przetwarzające przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora
danych i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub udzielenia odpowiedzi na
zapytanie skierowane do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail
znajdującego się na stronie internetowej lub w celu realizacji umowy.

§7

Przetwarzane dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

§8

Administrator danych będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f
Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań
umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia do zakończenia prowadzenia działalności.


§9

Witryna www.mpuk.pl używa cookies, czyli plików tekstowych wysyłanych przez serwer
www, które zostają przechowywane przez przeglądarkę komputera. Cookies umożliwiają
rozpoznanie urządzenia, z którego łączy się Użytkownik oraz pozwalają na odczyt informacji
serwerowi, który je wygenerował. Zgromadzone w cookies informacje obejmują:
– numer IP komputera,
– typ zainstalowanej przeglądarki w komputerze Użytkownika,
– informacje o dacie, czasie oraz lokalizacji Użytkownika.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia zachowania Użytkownika na stronie
www.mpuk.pl w celach statystycznych.
Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

§10


Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
a. żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych i ich kopiowania,
sprostowania, uzupełnienia, niezwłocznego usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby
marketingowe (sprzeciw marketingowy), sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację
danej osoby, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni,
c. prawa do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe dotyczące danej
osoby, które zostały dostarczone na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,
e. cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu
na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator danych poinformuje osobę, której dane osobowe dotyczą o sprostowaniu lub
uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania.