Tel. 24h/7: 693 503 720

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny lub osób trzecich, krajowych i zagranicznych, w tym działalność w następującym zakresie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1) 96.03.Z – pogrzeby i działalność pokrewna,
2) 23.70.Z – cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
3) 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,–
4) 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
5) 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
6) 43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
7) 43.12.Z – przygotowanie terenu pod budowę,
8) 43.13.Z – wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
9) 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,
10) 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
11) 43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
12) 43.31.Z – tynkowanie,
13) 43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej,
14) 43.33.Z – posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
15) 43.34.Z – malowanie i szklenie,
16) 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
17) 43.91.Z – wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
18) 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
19) 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
20) 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
21) 47.76.Z – sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
22) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
23) 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
24) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
25) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,
26) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
27) 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
28) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
29) 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
30) 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
31) 71.11.Z – działalność w zakresie architektury,
32) 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
33) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
34) 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
35) 81.21.Z – niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
36) 81.22.Z – specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
37) 81.29.Z – pozostałe sprzątanie,
38) 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
39) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
40) 90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza.