Tel. 24h/7: 693 503 720

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych).

Kapitał zakładowy spółki jest podzielony na 4.600 (cztery tysiące sześćset) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Informacje o stanie majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na dzień: 31.12.2019 r.

w tys. złotych
Aktywa6 703
A. Aktywa trwałe1 869
    I. Wartości niematerialne i prawne138
    II. Rzeczowe aktywa trwałe1 619
        1. środki trwałe1 619
            a. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej273
            b. pozostałe środki trwałe1 346
        2. środki trwałe w budowie0
        3. zaliczki na środki trwałe w budowie0
    III. Należności długoterminowe0
    IV. Inwestycje długoterminowe0
    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe112
B. Aktywa obrotowe4 834
    I. Zapasy168
    II. Należności krótkoterminowe627
    III. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)3 954
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe85
Pasywa6 703
A. Kapitał własny5 542
    I. Kapitał podstawowy2 300
    II. Kapitał zapasowy4 704
    III. Zysk (strata) netto-1 462
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 161