Tel. 24h/7: 693 503 720

Odprawa pośmiertna. Komu i w jakiej wysokości się należy?

Odprawa pośmiertna

Kto otrzymuje odprawę pośmiertną?

Odprawa pośmiertna jest jednorazowym świadczeniem, które należy się rodzinie osoby zmarłej, która pozostawała w chwili śmierci w stosunku pracy. Pieniądze wypłacane są przez pracodawcę zmarłego.

Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi osoby zmarłej. Inni członkowie rodziny mogą ją uzyskać w przypadkach, gdy należy im się renta rodzinna. Są to:

  • dzieci własne oraz przysposobione do ukończenia 16 lat,
  • dzieci własne oraz przysposobione do ukończenia 25 lat, jeżeli kontynuują naukę,
  • dzieci własne oraz przysposobione bez względu na wiek, jeżeli są całkowicie niezdolne do pracy,
  • dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej (jeżeli zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego — chyba że śmierć była następstwem wypadku przy pracy i nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach),
  • rodzice (w tym także ojczym/macocha oraz osoby przysposabiające), jeżeli osoby te są niezdolne do pracy lub ukończyły 50 lat albo wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków, rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym pracowniku.

Kiedy świadczenie to należy się więcej niż jednej osobie, jest ono dzielone po równo pomiędzy wszystkich uprawnionych. W przypadku gdy odprawa przysługuje tylko jednej osobie, może ona otrzymać jedynie połowę należnej kwoty.

Ważne: odprawa nie przysługuje partnerom, pozostającym w konkubinacie z osobą zmarłą.

Ile wynosi odprawa pośmiertna?

Wysokość świadczenia jest zależna od stażu pracy w danej firmie osoby zmarłej.

  • Poniżej 10 lat – wysokość jednego miesięcznego wynagrodzenia,
  • Od 10 do 15 lat – wysokość 3-miesięcznego wynagrodzenia,
  • Powyżej 15 lat – wysokość 6-miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkowo rodzina osoby zmarłej powinna otrzymać od pracodawcy również ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jeżeli osoba zmarła była zatrudniona w więcej niż w jednym miejscu, świadczenie powinno zostać wypłacone przez każdego z pracodawców.

W jakich okolicznościach przysługuje odprawa pośmiertna?

Jak już zostało wspomniane, świadczenie należy się rodzinie zmarłego, o ile w chwili zgonu pozostawał on w stosunku pracy. Za takowy uznaje się również umowy na czas określony, okres wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron oraz sytuacje, w których pracownik nie świadczył pracy, np. urlop wypoczynkowy lub macierzyński, zwolnienie chorobowe.

Trzeba wiedzieć, że odprawa pośmiertna nie jest uzależniona od uzyskania (lub nieuzyskania) zasiłku pogrzebowego. Przysługuje ona również niezależnie od miejsca ani okoliczności śmierci, w tym w przypadku samobójstwa.

Pracodawca NIE musi wypłacać odprawy rodzinie, jeżeli opłacał pracownikowi ubezpieczenie na życie. Jeżeli jednak świadczenie od ubezpieczyciela wynosi mniej niż należąca się ewentualna odprawa pośmiertna, pracodawca powinien uiścić różnicę pomiędzy świadczeniami.