Tel. 24h/7: 693 503 720

Odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika

odprawa pośmiertna 2

Niedawno straciłeś bliską osobę? Po załatwieniu wszystkich formalności związanych z pochówkiem oraz oprawą ceremonii, którymi może zająć się zakład pogrzebowy MPUK oraz pracownia florystyczna z Warszawy obsługujący m.in. mieszkańców Targówka i Bielan, powinieneś pomyśleć także o kwestiach finansowych. Jeśli zmarły w chwili śmierci pozostawał w stosunku pracy, jako członek jego najbliższej rodziny masz prawo do uzyskania odprawy w określonej wysokości. Sprawdź, jak to wygląda w praktyce!

Odprawa pośmiertna – należna kwota

Obowiązujące w Polsce prawo przewiduje, że zgon pracownika zatrudnionego na czas określony bądź nieokreślony albo na okres próbny oznacza dla pracodawcy konieczność wypłacenia jego krewnym świadczenia pieniężnego w konkretnej kwocie. Jego wysokość uzależniona jest od czasu zatrudnienia w danej firmie. Jeśli był on krótszy niż 10 lat, suma ta wynosi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia. Świadczenie w wysokości trzymiesięcznej pensji przysługuje rodzinie pracownika, którego staż pracy wynosił co najmniej 10 lat. Dłuższy okres zatrudnienia, wynoszący co najmniej 15 lat oznacza, że jako krewny zmarłego powinieneś otrzymać odprawę w kwocie sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Komu przysługuje prawo do uzyskania odprawy?

Prawo do uzyskania odprawy przysługuje współmałżonkowi (chyba, że małżonkowie byli w separacji), a także innym osobom blisko spokrewnionym z nieżyjącym – pod warunkiem, że spełniają oni wszystkie kryteria uprawniające do otrzymywania renty rodzinnej wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to w szczególności:

  • dzieci własnych i przysposobionych, a także pasierbów do momentu ukończenia przez nich 16. lub 25. roku życia (jeśli nadal się uczą); w przypadku osób niepełnosprawnych kryterium wieku nie obowiązuje;
  • przyjętych na wychowanie i utrzymanie (nie później niż na rok przed śmiercią) wnuków, braci i sióstr, a także innych niepełnoletnich osób (w tym również w ramach rodziny zastępczej),, które nie mają prawa lub nie pobierają renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją- gdy nie mogą zapewnić im utrzymania albo gdy zmarły pracownik lub jego małżonek był ich prawnym opiekunem;
  • matek, ojców biologicznych albo przybranych, a także ich współmałżonków w wieku powyżej 50 lat, jeśli zmarły przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania lub też są oni trwale niezdolni do pracy bądź wychowują dzieci, wnuki albo rodzeństwo zmarłego uprawnione do pobierania po nim renty rodzinnej.

Przyznana kwota odprawy pośmiertnej zostaje równo podzielona pomiędzy wszystkie uprawnione osoby. Jeśli w danym przypadku tylko jeden członek rodziny ma prawo do pobrania świadczenia, zostaje mu ono wypłacone w wysokości połowy należnej sumy.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje jednak, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe, niż odprawa pośmiertna. Jeżeli odszkodowanie jest niższe, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Niezależne świadczenie

Należy pamiętać o tym, że prawo do uzyskania odprawy pośmiertnej po zmarłym krewnym, co do zasady przysługuje również wtedy, gdy otrzymałeś inne świadczenia, m.in. wypłacany przez ZUS zasiłek na usługi pogrzebowe świadczone np. przez firmę MPUK z Warszawy obsługującą mieszkańców Targówka, Żoliborza, Bielan czy Mokotowa (https://mpuk.pl/oferta). Na zaistnienie tego uprawnienia wpływa sam fakt pozostawania przez zmarłego w stosunku pracy w chwili śmierci. Wyjątek stanowi śmierć sędziego, którego rodzina traci prawo do uzyskania równocześnie odprawy i zasiłku pogrzebowego – zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych.